شرکت تعالی پروژه ده گام با توجه پروژه های انجام شده و جاری، پرسنل متخصص و مجرب و امکانات پشتیبانی و مدیریتی ، پس از ارزیابی انجام شده توسط ارزیابان سازمان اداری و استخدامی نهاد ریاست جمهوری و به استناد آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران، در تاریخ ۹۶/۰۹/۱۱ موفق به اخذ گواهی صلاحیت مشاوره در تخصص مدیریت عمومی شده است.