معمولا تصور عمومی بر این است که مباحث آموزشی مدیریت پروژه صرفاً مرتبط با مدیران پروژه و یا آن دسته از افرادی است که در مدیریت پروژه نقش دارند. ولی چرا مدیران اجرایی سازمان نیز به دانش مدیریت پروژه نیازمند هستند؟
به دو دلیل
اولاًَ مدیران سازمان می‌بایست با واژه‌شناسی (ترمینولوژی) مدیریت پروژه و مفاهیم وابسته به آن به طوری که منجر به ایجاد ارتباط دو طرفه با اعضای تیم مدیریت پروژه شود، آشنا گردند. ثانیاً مدیران اجرایی سازمان از نقش خود در پیاده‌سازی و جریان صحیح اجرای فرآیندهای مدیریت پروژه در بدنه اجرایی سازمان آگاهی داشته باشند.
آیا مدیران کلیدی و اجرایی سازمان نیازمند دوره‌های سنگین و تخصصی مدیریت پروژه می‌باشند؟ پاسخ منفی است چرا که آنها نیاز به درک مباحث عمیق و با جزییات ندارند. این دوره به مرور کلی دانش مدیریت پروژه در قالب مفاهیم کلان به مدیران اجرایی سازمان می‌پردازد.
پیش نیازهای دوره
 • این دوره مستلزم گذراندن پیش نیاز خاصی نمی‌باشد.
اهداف آموزشی
در پایان این دوره شرکت‌کنندگان می‌بایست قادر باشند:
 • با مفاهیم کلی و فرآیندهای مدیریت پروژه آشنا گردند
 • قادر به اجرای برنامه‌های تضمین کیفیت در پروژه‌های داخلی سازمان باشند
 • از کلیه فعالیت‌ها و برنامه‌های بهبود نظام مدیریت پروژه به طور همه جانبه دفاع نمایند
 • چهارچوب مناسبی را در جهت نظارت بر روند اجرای صحیح و بلوغ مدیریت پروژه در سازمان ایجاد نموده و مدیریت نمایند
 • از ارزش ایجاد نظام مدیریت پروژه در سازمان حمایت همه جانبه نمایند
چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت کنند
 • آن دسته از مدیرانی که در بخش‌ها و حیطه‌های کاری خود با پروژه‌های مختلف سر و کار دارند
 • کارفرمایان و مدیران، و به خصوص افرادی که دارای نقش‌های حمایتی در پروژه می‌باشند
خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره
 • مرور کلی دانش و چهارچوب مدیریت پروژه
 • مفاهیم کلی و واژه‌شناسی مدیریت پروژه
 • فرآیندهای اصلی مدیریت پروژه
 • نقش مدیریت عمومی در روند مدیریت پروژه
 • تضمین کیفیت
 • پشتیبانی و حمایت از نظام جامع مدیریت پروژه
 • ایجاد نظام و سلسله مراتب سازمانی مدیریت پروژه
 • نحوه ارتباط و ایجاد ارزش‌گذاری
این دوره دارای تمرین‌های عملی و مباحث تحلیلی گروهی می‌باشد.
مدت برگزاری دوره
 • ۸ ساعت (۸PDU)