معمولا تصور عمومی بر این است که مباحث آموزشی مدیریت پروژه صرفاً مرتبط با مدیران پروژه و یا آن دسته از افرادی است که در مدیریت پروژه نقش محوری دارند. ولی آیا حامیان مالی و یا ذینفعان پروژه نیز نیازمند یادگیری دانش مدیریت پروژه هستند؟

به دو دلیل پاسخ مثبت است.

اولاً حامیان مالی پروژه و ذینفعان می‌بایست با واژه‌شناسی (ترمینولوژی) مدیریت پروژه و مفاهیم وابسته به آن به طوری که منجر به ارتباط دو طرفه با اعضای تیم مدیریت پروژه شود آشنا گردند. ثانیاً این افراد از نقش خود در پیاده‌سازی صحیح اجرای فرآیندهای مدیریت پروژه در سازمان اجرایی پروژه به خوبی آگاه گردند. این نکته کاملاً بدیهی است که مدیر پروژه جهت موفقیت پروژه خود نیازمند تعامل سازنده با حامی مالی و سایر ذینفعان کلیدی می‌باشد.

پیش نیازهای دوره

 • این دوره مستلزم گذراندن پیش نیاز خاصی نمی‌باشد.

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌بایست قادر باشند:

 • با مفاهیم کلی و فرآیندهای مدیریت پروژه آشنا گردند
 • از نقش و ارزش دانش مدیریت پروژه به طور کامل آگاه گردند
 • از نقش و شرح وظایف خود به عنوان حامی مالی یا ذینفع پروژه کاملاً مطلع گردند
 • نحوه اطمینان یافتن از پیاده‌سازی و جاری بودن فرآیندهای موثر مدیریت پروژه را در سازمان فراگیرند
 • درک صحیحی از نحوه کنترل و نظارت بر روند اجرای پروژه داشته باشند
 • حمایت همه جانبه‌ای را از شروع فعالیت‌های بهبود نظام مدیریت پروژه داشته باشند
 • اطمینان حاصل نمایند که نتایج مورد انتظار پس از اتمام پروژه محقق شده است

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند

 • ذینفعان کلیدی سازمان، دستگاه‌های کارفرمایی و سرمایه‌گذاران پروژه

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره

 • کلیات دانش مدیریت پروژه
 • مفاهیم کلی و واژه شناسی فرآیندهای اصلی مدیریت پروژه
 • نقش حامیان و سرمایه‌گذاران پروژه در طول اجرای پروژه
 • چگونگی ایجاد اهداف و استراتژی‌ها
 • نحوه اولویت‌بندی و انتخاب پروژه
 • چگونگی ایجاد و نحوه تعامل محیطی در جهت موفقیت هر چه بیشتر
 • ایجاد نظام و چهارچوب نظارت بر پروژه
 • نحوه حمایت همه جانبه و اطمینان از حصول نتایج مورد انتظار پروژه

مدت برگزاری دوره

 • ۸ ساعت (۸PDU)