بسیاری از سازمانها با استفاده از ایجاد و راه اندازی دفتر مدیریت پروژه سعی در نظم دهی و مرکزیت دهی هر چه بیشتر به فرآیندهای مدیریت پروژه خود دارند. شرح وظایف و اهداف متنوع و گوناگونی را می توان بر اساس نیازها و ویژگی های سازمان از راه اندازی و استقرار دفتر مدیریت پروژه انتظار داشت. مهم ترین انتظاری که از دفتر مدیریت پروژه سازمان  می رود ایجاد فرآیندهای منظم و یکپارچه در قالب متدولوژی واحد مدیریت پروژه می باشد. اما بستگی به حیطه اختیار و ودامنه نفوذ فعالیت های دفتر مدیریت پروژه، زمینه های آموزش مدیریت پروژه، مشاوره و هدایت پروژه ها، ممیزی دوره ای نظام مدیریت پروژه، گزارش دهی، مدیریت سبد پروژه ها و در نهایت تلاش در جهت رشد و توسعه مدیریت پروژه سازمان طراحی وپیاده سازی می شود.