میزان نسبی موفقیت هر پروژه رابطه مستقیمی با سطح مهارت‌های مدیریت پروژه مدیر آن پروژه دارد. مدیران پروژه نه تنها می‌بایست فرآیندهای مدیریت پروژه را به خوبی پیاده نمایند بلکه می‌بایست در هدایت فرهنگ سازمانی پروژه نیز توانمند بوده و دارای مهارت‌های کافی در مدیریت ارتباطات باشند. هر چه میزان اهمیت پروژه‌ها بیشتر می‌شود به مراتب سطح مهارت‌های فردی و گروهی تیم مدیریت پروژه نیز می‌بایست تقویت گردد. سازمان‌ها جهت موفقیت هر چه بیشتر می‌بایست به سرعت توانمندی‌های مدیریت پروژه خود را ارتقاء بخشند. بسیاری از سازمان‌ها به این نکته کاملا واقفند اما در عمل فاقد معیارهای کمی و کیفی جهت ارزیابی و استخدام و به‌کارگماری افراد کاندید شغل‌های مدیریت پروژه می‌باشند. در صورت عدم وجود نیروهای متخصص مدیریت پروژه در درون ساختار اجرایی سازمان، مدیریت ارشد سازمان چگونه قادر خواهد بود نیروهای کارآمد و حرفه‌ای مدیریت پروژه را شناسایی، ارزیابی و استخدام نماید؟
شرکت TenStep قادر است نیروهای متخصص مدیریت پروژه در تمامی حوزه‌ها را به شما معرفی نماید و یا در صورت معرفی سازمان شما آنها را ارزیابی، امتیازدهی و سطح دانش عمومی و تخصصی مدیریت پروژه آنها را شناسایی و به شما اعلام نماید. افراد متخصص شرکت ما قادر می‌باشند نیروهای موجود در زمینه مدیریت پروژه را شناسایی نموده و پس از طی فرآیندها، آزمون کتبی، مصاحبه‌های تخصصی مدیریت پروژه و طبقه‌بندی بر اساس نیاز جاری سازمان شما، آنها را معرفی نمایند. شرکت TenStep پس از ارائه فرآیندهای جذب و استخدام نیروهای تخصصی مدیریت پروژه قادر است:
  • اعتبارسنجی و صحه‌گذاری مورد نیاز جهت مشاغل مرتبط با مدیریت پروژه و شرح وظایف آنها را انجام دهد
  • آزمون‌های تخصصی لازم و مصاحبه‌های مورد نیاز به همراه لیست کامل امتیازات و رتبه‌دهی آنها را پس از برگزاری به سازمان شما ارائه دهد.
با استفاده از این سرویس سازمان شما قادر است نیروهای متخصص و حرفه‌ای مدیریت پروژه مورد نیاز خود را با سطح دانش و تجربه اجرایی مورد نیاز که مورد تایید شرکت TenStep بوده و کلیه معیارهای مورد نیاز را کسب کرده باشند، جذب نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir