تغییر در پروژه‌ها امری طبیعی است. اکثر پروژه‌ها در طول اجرای خود با تغییرات مهمی روبرو می‌شوند. تغییر در جنبه‌های مختلف پروژه می‌تواند روی دهد. تغییرات مرتبط با محدوده و شرح خدمات پروژه، تغییرات نیروی انسانی، تغییرات زمان‌بندی و …

اما مهم‌ترین تغییراتی که در پروژه بارها اتفاق افتاده و سایر جنبه‌های محتلف پروژه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تغییرات مرتبط با محدوده و شرح خدمات است. با فرض اینکه هرگز نمی‌توان از بوجود آمدن تغییر اجتناب نمود، بنابراین، تغییر را می‌بایست به صورت صحیحی مدیریت نمود. تحقیقات نشان داده است که پروژه‌هایی که دارای یک نظام مدیریت تغییر مناسب باشند، تا چهار برابر در نرخ بازگشت سرمابه از سایر پروژه‌های هم نوع بالاتر می‌باشند. این دوره به مدیران پروژه کمک می‌نماید، تا تغییرات معمول در پروژه را به صورت صحیحی مدیریت نموده و به اتمام برسانند.

پیش نیازهای دوره

آشنایی کلی با دانش و حوزه‌های مختلف مدیریت پروژه

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت کنندگان می بایست قادر باشند:

 • با چهارچوب و معیارهای صحیح تعریف یک پروژه آشنا شوند.
 • اطمینان حاصل نمایند که پروژه‌های جاری سازمان خود به صورت صحیحی تعریف شده است.
 • رویه‌ها و بهترین شیوه‌های تعریف پروژه را فرا گیرند.

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند

 • مدیران ارشد سازمان
 • اعضای هیئت مدیره
 • مدیران طرح و برنامه و مدیران پروژه

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه در دوره

 • مفاهیم کلیدی در تعریف پروژه
 • پروژه‌های بد دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟
 • محدودیت‌ها و مفروضات در تعریف پروژه کدامند؟
 • چه مواردی می‌بایست در ارزیابی ریسک اولیه پروژه در نظر گرفته شود؟
 • اجزاء تشکیل دهنده منشور پروژه کدامند؟
 • چه کسانی می‌توانند پروژه را تعریف نمایند؟
 • نقش مدیر پروژه در مرحله تعریف پروژه چیست؟
 • آیا پروژه‌هایی که به خوبی تعریف نشده‌اند، می‌توانند مجوز شروع به کار دریافت نمایند؟

مدت برگزاری دوره

 • ۸ ساعت (۸PDU)