این دوره برای آندسته از افرادی طراحی شده است که تمایل دارند در حوزه مدیریت چابک پروژه ها مدرک حرفه ای بین المللی اخذ نموده و در این حوزه فعالیت نمایند.