شیوه اعمال حاکمیت در پروژه ها و طرح های یک سازمان از جمله عوامل کلیدی موفقیت سبد پروژه های آن سازمان به شمار می آید. در این دوره مخاطبین با روش ها و تکنیک های لازم جهت اعمال حکمرانی صحیح پروژه ها و طرح ها و در نهایت سبد پروژه ها آشنا خواهند شد.