دانش حاصل شده از اجرای پروژه ها و طرح ها ارزشمندترین سرمایه برای سازمان ها به خصوص سازمان های پروژه محور به حساب می آید. لیکن در بسیاری از مواقع از این سرمایه به درستی استفاده نشده و بستر ها و زیرساخت های لازم در این خصوص ایجاد نمی شوند. در نتیجه دانش حاصله از اجرای پروژه ها قابل استفاده در پروژه های آتی نبوده و موانع و مشکلات پروژه ها مکررا تکرار می شوند و هزینه های گزافی را به سازمان تحمیل می نمایند. مخاطبین این دوره با کاربرد و نحوه اعمال مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور آشنا خواهند شد.