امروزه با توجه به رشد وگسترش تعریف پروژه های چابک در سازمان ها و استفاده از شیوه های مدیریت چابک پروژه ها و طرح ها، بروزرسانی ماموریت ها و شرح وظایف دفاتر مدیریت پروژه امری ضروی و اجتناب ناپذیر بوده و دفاتر مدیریت پروژه کلاسیک می بایست در پاسخ به این پارادایم شیفت، توانمندی ها و قابلیت های خود را توسعه و بهبود بخشند. مخاطبین این دوره با ساختار و وظایف دفتر مدیریت پروژه چابک آشنا خواهند شد.