زمینه همکاری: مشاوره و آموزش مدیریت پروژه

زمینه همکاری: خدمات مدیریت طرح، پیمان، رسیدگی و برنامه ریزی کنترل پروژه

زمینه همکاری: مشاوره و آموزش مدیریت پروژه

زمینه همکاری: فعالیت در انجمن صنفی مشاوران مدیریت ایران

زمینه همکاری: مشاوره و آموزش مدیریت پروژه

زمینه همکاری: متدولوژی‌های مدیریت پروژه