کاهش سطح انگیزه اعضای تیم پروژه معمولا بنا به دلایل مختلفی صورت می پذیرد و این عامل می تواند سرنوشت پروژه را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. مخاطبین این دوره با انواع روش ها و تکنیک های لازم جهت افزایش سطح انگیزه تیم پروژه و همچنین محرک هایی که باعث تخریب روحیه کار تیمی می شوند آشنا خواهند شد.