تاریخ انتشار خبر: ۹۴/۰۴/۰۹

سخنرانی مدیر عامل شرکت TenStep ایران در همایش مدیریت طرح و سبد پروژه

همایش مدیریت طرح و سبد پروژه به همت انجمن مدیریت پروژه و به منظور ارائه دستاوردهای متخصصان امر در این زمینه در تاریخ ۹۴/۰۳/۲۰ برگزار گردید. در همایش دکتر محمد نهاوندی مدیر عامل شرکت TenStep ایران، توضیحاتی در مورد تجربیات خود در زمینه استقرار نظام جامع مدیریت طرح در شرکت مپنا لکوموتیو که به عنوان پروژه مشاوره به شرکت TenStep ایران واگذار شده است ارائه نمودند.