شرکت TenStep ایران در آذر ماه سال جاری در قالب مشارکت با شرکت مهندسی مشاور توسعه کالبدی آسیا پس از برگزاری تشریفات مناقصه خدمات مدیریت طرح، به عنوان مدیر طرح مرکز تعطیلات و سرگرمی پدیده شاندیز انتخاب گردید.در این طرح که طول مدت اجرای آن چهار سال می باشد خدمات متنوعی در سطح مدیریت طرح و پروژه به مجتمع های تجاری و اداری، آپارتمان های مسکونی، هتل، پارک آبی و مرکز همایش های بین المللی ارائه خواهد شد.