شرکت TenStep ایران در خرداد ماه سال جاری جهت بهبود توانایی های نظام مدیریت پروژه شرکت مپنا لکوموتیو به سطوح بالاتر از طریق استقرار نظام شایستگی و توسعه مدیران پروژه قراداد مشترکی را منعقد نمودند.