شرکت TenStep ایران در بهمن ماه ۱۴۰۱،  با استناد به آیین نامه مشاوران مدیریت حقوقی انجمن مشاوران مدیریت ایران، موفق به اخذ رتبه مشاوره مدیریت گردید.