شرکت TenStep ایران با توجه به پروژه های انجام شده و جاری، پرسنل مجرب و امکانات پشتیبانی و مدیریتی، پس از ارزیابی مجدد توسط ارزیابان سازمان اداری و استخدامی نهاد ریاست جمهوری و به استناد به آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ، در تاریخ ۹۹/۰۵/۱۴ موفق گردید گواهی صلاحیت مشاوره خود در تخصص مدیریت عمومی را از سطح پایه سه به  سطح پایه دو ارتقاء بخشد.