در آبان ماه سال جاری شرکت TenStep ایران برگزاری سه دوره تخصصی مدیریت پروژه را برای مدیران ارشد و اجرایی مجتمع سرب و روی مهدی آباد وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(IMIDRO) آغاز نموده است.عناوین این سه دوره تخصصی عبارتند از:
۱٫ مفاهیم پایه و کلیدی دانش مدیریت پروژه
۲٫ نقش حاکمیتی کارفرما در مواجه با پیمانکاران و مشاوران در طول چرخه حیات
۳٫ مدیریت پروژه برمبنای متدولوژی مدیریت پروژه TenStep