در مهر ماه سال جاری شرکت TenStep ایران کارگاهی تحت عنوان نحوه استقرار نظام جامع مدیریت پروژه در ساختار کارفرمایان با استفاده از تکنیک های حاکمیت در سازمان مهندسی و عمران شهر تهران برگزار نمود.هدف از این کارگاه نحوه اعمال حاکمیت در فرایند های نوین مدیریت پروژه در رابطه با نقش های کارفرما، مشاوران و پیمانکاران بوده است.