در تاریخ ۹۵/۰۹/۰۳، شرکتTenStep   ایران و شرکت پتروشیمی جم قراردادی را در خصوص استقرار سیستم مدیریت پروژه مبتنی بر راهکار  Oracle Primavera P6 EPPM” امضا نمودند.