در تاریخ ۹۵/۰۴/۰۶، شرکتTenStep   ایران و شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا( توسعه۲) قرادادی را در خصوص “ارائه پشتیبانی فنی و خدمات پیاده سازی Oracle Primavera P6 R15.2 ” امضا نموند.

همچنین در تاریخ ۹۵/۱۱/۳۰، قرارداد دیگری تحت عنوان “پیاده سازی سطح بندی پروژه ها در Primavera P6 ” بین دو شرکت امضا گردید.