شرکت TenStep  ایران در تیر ماه سال ۱۴۰۱ قراردادی را تحت عنوان” ارزیابی شایستگی مدیران پروژه بر اساس مدل PMCDF انجمن مدیریت پروژه (PMI)” با شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ۱) منعقد نموده است.