شرکت TenStep  ایران در آبان ماه سال ۱۳۹۹ قراردادی را تحت عنوان” خدمات مشاوره مدیریت در زمینه ارتقای قابلیت های مدیران پروژه  “با شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)  منعقد نموده است.

با توجه به اینکه شرکت TenStep ایران در پروژه­های مشاوره مدیریت پروژه خود، بهره مندی از استانداردهای انجمن بین المللی مدیریت پروژه امریکا (PMI) را مدنظر قرار می دهد، لیکن در طراحی و استقرار مدل شایستگی مدیران پروژه همراه اول نیز از کلیه استانداردهای رسمی این موسسه استفاده نموده است.