شرکت TenStep  ایران در دی ماه سال ۱۴۰۰ قراردادی را تحت عنوان” آسیب شناسی نظام مدیریت پروژه و ارائه راهکارهای بهبود ” با شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  منعقد نموده است.

اقداماتی که در این پروژه صورت گرفته است عبارتند از:

  • آسیب شناسی و ارائه راهکارها جهت بهبود ساختار سازمان، شامل بهبود در فرهنگ سازمانی، ساختار سازمان، برطرف کردن موانع و مشکلات مدیریتی، حیطه اختیارات مدیران پروژه و …
  • آسیب شناسی و ارائه راهکارها جهت بهبود فرآیندها و متدولوژی­ها مدیریت پروژه، طرح و سبد پروژه و ابزارهای مرتبط با سیستم جامع اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)
  • آسیب شناسی و ارائه راهکارها جهت بهبود و توسعه توانایی های افراد درگیر در فرآیندهای مدیریت پروژه، شامل بهبود در زمینه دانش، مهارت و ویژگی­های فردی کارشناسان، مدیران پروژه و مدیران طرح و مدیران سبد پروژه