در تاریخ ۹۵/۰۸/۱۷ شرکتTenStep   ایران و شرکت کیسون (پروژه توسعه فرآورش گاز فراشبند) قرادادی را در خصوص “قرارداد نصب و پشتیبانی فنی سیستم نرم افزاری Oracle Primavera Contract Management R14.2  ” امضا نموند.

این پروژه شامل راه اندازی راهکار مدیریت قراردادها، پشتیبانی فنی سرور و خدمات مشاوره در پروژه  توسعه فرآورش گاز فراشبند می باشد.