در تاریخ ۹۵/۰۷/۲۵، شرکتTenStep  ایران و شرکت کیسون(پروژه بازار بزرگ ایران) قرادادی را در خصوص “قرارداد نصب و پشتیبانی فنی سیستم نرم افزاری Oracle Primavera Contract Management R14.2  ” امضا نموند.

این پروژه شامل راه اندازی راهکار مدیریت قراردادها، پشتیبانی فنی سرور و خدمات مشاوره در پروژه بازار بزرگ ایران می باشد.