در تاریخ ۹۶/۰۲/۰۲ شرکتTenStep   ایران و شرکت گسترش انرژی پاسارگاد  قرادادی را در خصوص “پیاده سازی سیستم جامع اطلاعاتی مدیریت پروژه(PMIS)  ” امضا نموند.

مراحل انجام این پروژه عبارتند از:

۱- شناخت و نیاز سنجی در خصوص نظارت و ارزیابی وضعیت پروژه های شرکت

۲- طراحی و سفارشی سازی وضعیت بهبود براساس نیازهای شناسایی شده و بهترین شیوه های جهانی(Best Practice)

۳- استقرار سیستم یکپارچه  Primavera P6 EPPMو SharePoint Server 2016

۴- ارائه خدمات آموزشی مرتبط