شرکت TenStep ایران در مرداد ماه ۱۳۹۹ جهت ارتقاء سطح سیستم مدیریت پروژه در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت، قراردادی تحت عنوان خرید، نصب و پیاده سازی سامانه Primavera EPPMرا با سازمان مذکور منعقد نمود.