شرکت TenStep ایران در آذرماه سال جاری جهت ارزیابی و توسعه دانش ، مهارت های عملکردی و مهارت های رفتاری مدیران طرح پژوهشگاه نیرو، قراردادی را تحت عنوان طراحی و استقرار نظام شایستگی مدیران طرح را با سازمان مذکور منعقد نمود.