شرکت TenStep  ایران در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ قراردادی را تحت عنوان” طراحی و تهیه محتوای آموزشی و برگزاری دوره های تخصصی مدیریت پروژه” با آکادمی همراه اول منعقد نموده است. عنوان این دوره های تخصصی عبارتند از:

 

  • Project Management based on PMBOK 6th edition
  • Predictive, Hybrid, Agile Project Management
  • Organizational Transformation Foundation
  • Business Analysis in Project Management
  • Practical Way to assess projects
  • MCI Project Success Management