شرکت TenStep ایران در هفدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه و نمایشگاه جانبی آن که در تاریخ های  هفتم و هشتم خرداد ۱۴۰۲
در مرکز همایش های رازی برگزار گردید شرکت نموده و بدینوسیله آخرین دستاوردها و خدمات داخلی و بین المللی خود در حوزه‌های
مختلف مدیریت پروژه، مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه را به جامعه مدیریت پروژه کشور عرضه نمود.