در اکثر مواقع جهت تکمیل محدوده و شرح خدمات طرح ها و پروژه ها به جذب مشاوران، پیمانکاران و تامین کنندگان مختلفی نیاز است. وقتی یک بدنه اجرایی خارج از سازمان به پروژه متصل می شود، طبیعتاً بار حقوقی به مجموعه اضافه خواهد شد. در این گونه از پروژه ها مدیران پروژه علاوه بر مدیریت تیم های کاری داخلی، روابط متعدد و پیچیده ای با تیم های خارج از سازمان و شرکت ها وابسته به آنها پیدا خواهند کرد. در این دوره مدیران پروژه با مباحث مهم قرادادی و حقوقی که جهت مدیریت موفق پروژه ها ضروری هستند آشنا خواهند شد.