در تاریخ ۹۵/۰۷/۱۵، شرکتTenStep  ایران و شرکت مهندسی، نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی (رامپکو ) قرادادی را در خصوص “ارائه پشتیبانی فنی و خدمات پیاده سازی Oracle Primavera P6 R8.1 ” امضا نموند.