شرکت TenStep ایران پس از موفقیت در فرایند ارزیابی کار گروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، موفق گردید گواهی تمدید دانش بنیان در حوزه مدیریت پروژه را از کار گروه مذکور اخذ نماید.