خوش آمدی غریبه! این یک متن نمونه برای جعبه شعار خارق العاده شماست! این متن رو به سلیقه خودت تغییر بده!

یکی دیگر از متدولوژی‌های مطرح شرکت TenStep متدولوژی PB می‌باشد. این متدولوژی از ترکیب دو متدولوژی مدیریت پروژه شرکت و استاندارد PMBOK تدوین شده است.

درباره متدولوژی مدیریت پروژه شرکت TenStep: این متدولوژی ابزاری قدرتمند در خصوص هر آنچه که سازمان در زمینه استقرار یا بهبود نظام مدیریت پروژه لازم دارد، ارائه می‌نماید. این متدولوژی بر اساس اندازه پروژه‌های کوچک، متوسط و بزرگ تهیه شده و به نوعی مقیاس‌پذیر است. اجزاء تشکیل دهنده آن شامل فرآیندها، تکنیک‌ها، بهترین شیوه، فرم‌ها و الگوها و مطالب آموزشی مورد نیاز مدیران و تیم پروژه می‌باشد. مدل فرآیندی شرکت TenStep از دو قسمت برنامه‌ریزی شامل تعریف پروژه و تهیه برنامه‌های اجرایی کار تشکیل شده است. همچنین در ادامه ۸ فرآیند تکمیلی شامل مدیریت برنامه‌های اجرایی، مدیریت مشکلات و موانع، محدوده و شرح خدمات، ارتباطات، ریسک، مستندسازی، کیفیت و سنجه‌ها و متریک‌ها ارائه گردیده است. گام‌های پایین‌تر فرآیندها در پروژه‌های کوچک می‌بایست انجام شود و هر چه در گام‌های فرآیندی به سمت گام‌های شماره ۸ حرکت می‌کنیم، ضرورت پیاده‌سازی آنها در پروژه‌های بزرگ و پیچیده لازم الاجرا می‌باشد.

درباره استاندارد PMBOK: این استاندارد که توسط انستیتوی مدیریت پروژه امریکا تهیه شده است که چهارچوبی را به منظور آشنایی با دانش مدیریت پروژه ارائه می‌نماید.

استاندارد PMBOK هرگز متدولوژی نیست!

این استاندارد مدلی است که PMI به منظور آشنایی بیشتر مدیران پروژه در جهت اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌ها ارائه کرده است. حیطه‌های دانشی این استاندارد در قالب گروه‌های فرآیندی تقسیم‌بندی می‌گردد (آغازین، برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل و نظارت و اختتام). ذکر این نکته ضروری است که این استاندارد هرگز در مورد مباحث مدیریت مشکلات و موانع، مدیریت تغییر، مدیریت مستندسازی و پیکربندی و مدیریت سنجه‌ها و متریک‌های پروژه صحبت نمی‌نماید.

متدولوژی BP

این متدولوژی که یکی از محصولات شرکت TenStep است، هر دو مورد ذکر شده (فرآیندهای TenStep و استاندارد PMBOK) را یکی کرده و جزئیات بیشتری را ارائه می‌نماید.

برای سازمان‌هایی که به دنبال پیاده‌سازی استاندارد PMBOK می‌باشند و ضمن تمایل به تطبیق حیطه‌های دانش و گروه‌های فرآیندی نظام مدیریت پروژه، به دنبال اطلاعات و روش‌های اجرا و چگونگی پیاده‌سازی هستند، توصیه ما استفاده از متدولوژی BP می‌باشد.