امروزه سطح بالای کیفی نظام و  سیستم مدیریت پروژه ،جزئی از مزایای رقابتی و شایستگی های استراتژیک هر سازمان تلقی شده و به آنها کمک می کند تا توان رقابت پذیری خود را در آینده بازار کسب و کار تعالی بخشند.

هدف از این طرح، رشد، توسعه و بهبود نظام جامع مدیریت پروژه، طراحی ساختار، استقرار و نظارت کیفی بر شکل گیری و بلوغ نظام مدیریت پروژه می باشد که در فازهای ذیل انجام خواهد گرفت:

  • نیاز سنجی طرح و ارزیابی وضعیت جاری نظام جامع مدیریت پروژه ، تدوین چشم انداز مطلوب نظامجامع مدیریت پروژه، طراحی مدل تعالی وابسته به آن، تحلیل شکاف بین وضعیت جاری و چشم اندازمطلوب توسعه نظام مدیریت پروژه
  • طراحی ساختار نهایی و برنامه های عملیاتی نظام جامع مدیریت پروژه، آماده سازی بسته متدولوژیمناسب جهت مدیریت پروژه های سازمان به همراه کلیه فرآیندها، رویه ها، فرم ها و الگوهای مورد نیاز وتدوین برنامه های آموزشی مورد نیاز
  • پیاده سازی، استقرار نظام جامع مدیریت پروژه، نظارت بر روند پیاده سازی و بازبینی متدولوژی ارائهشده، شروع تعدادی از پروژه های موجود به صورت پایلوت، ارائه برنامه های آموزشی، و سرویس هایمدیریت پروژه

در صورت داشتن سوال فرم ذیل را تکمیل فرمایید