تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۱۸

ارزیابی نظام جامع مدیریت پروژه شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا

شرکت TenStepایران و شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا در خصوص ارزیابی نظام جامع مدیریت پروژه آن شرکت توافق نمودند.

این ارزیابی بر اساس آخرین رویه‌های بین المللی و بر اساس ارزیابی متغیرهای سازمانی مدیریت پروژه، فرآیندهای مدیریت پروژه و سطح دانش و مهارت و ویژگی‌های فردی مدیران پروژه انجام خواهد شد.

این ارزیابی تصویری دقیقی از وضع موجود ارائه خواهد کرد و زمینه توسعه توانایی‌های نظام جامع مدیریت پروژه شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا را فراهم خواهد نمود.