موفقیت هر پروژه صرف نظر از نتایج مورد انتظار، به مهارت ها و ویژگی های مدیران پروژه مرتبط است. مدیران پروژه نه تنها می بایست فرآیندهای مدیریت پروژه را به خوبی پیاده نمایند بلکه می بایست در هدایت فرهنگ سازمانی پروژه نیز توانمند بوده و دارای مهارت های کافی در مدیریت ارتباطات باشند.  در این راستا سازمان ها می توانند موضوعات تخصصی مدیریت پروژه را به عنوان پرسنل ثابت ، مشاوره بیرونی و یامدیریت پروژه ها به ما بسپارند.

نیروهای متخصص ما:

  • در مدیریت ارتباطات و تدوین برنامه ارتباطات پروژه بسیار قوی بوده و با استفاده از دانش موجود قادر می باشند مدیریت پروژه سازمان شما را به خوبی انجام دهند
  •  به سازمان ها کمک می نمایند که نیازهای واقعی ذینفعان پروژه خود را شناسایی نمایید. این افراد می توانند در تمامی سطوح سازمان و حتی در بین ذینفعان بیرونی پروژه نیز فعالیت نمایند
  • نه تنها به مدیریت پروژه می پردازند بلکه نیروهای ستادی مدیریت پروژه را نیز با مفاهیم موجود و تکنیک های مدیریت پروژه آشنا می نمایند.
  • در تمامی زمان انجام پروژه چهره واقعی از وضعیت پروژه های سازمان شما را به تصویر می کشند.

در صورت داشتن سوال فرم ذیل را تکمیل فرمایید