یکی از عواملی که می‌تواند قبل از شروع روند برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکاران، مشاوران و یا دستگاه‌های اجرایی از سوی کارفرمایان مورد توجه قرار گیرد، مجهز بودن دستگاه اجرایی انجام پروژه به دانش و ابزارهای مدیریت پروژه است.
بدین منظور معمولاً در زمان طراحی پکیج‌های مناقصات علاوه بر تدوین معیارهای فنی و ضوابط اجرایی پروژه یا سیلابس‌هایی چون مسلط بودن به سیستم‌های مدیریت کیفیت، نظام مدیریت مستندات، HSE و … کارفرمایان به دنبال یافتن راه کارهایی در جهت کسب اطمینان از بلوغ سطح کیفی نظام مدیریت پروژه دستگاه‌های مجری می‌باشند.
پس از ارزیابی سیستم‌های موجود و انتخاب دستگاه اجرایی، کارفرمای پروژه می‌بایست کلیه اسناد و مدارک و فرآیندهای مدیریت پروژه شامل نمودارهای گردش کار، فرم‌ها و ابزارها و به نوعی متدولوژی و روش هماهنگی و مدیریت پروژه را به تمامی ذینفعان پروژه ابلاغ نماید. از این رو شرکت TenStep می‎تواند در زمینه ارزیابی نظام مدیریت پروژه آن دسته از پیمانکاران یا مشاوران که تمایل به شرکت در مناقصات دستگاه‌های دولتی دارند، فعالیت داشته باشد و نظام مدیریت پروژه این شرکت‌ها را در مناقصه خاص رتبه‌بندی کرده و امتیازدهی نماید. همچنین پس از نهایی نمودن برندگان مناقصه به وسیله تیم‌های کاری کلیه ضوابط و دستوالعمل‌های مدیریت پروژه، روش‌های هماهنگی و متدولوژی مورد نیاز مدیریت پروژه را طراحی و پس از تایید کارفرما به تمامی ذینفعان ابلاغ نموده و بر روند انجام آن در طول پروژه نظارت کیفی نماید.
برخی از موارد مرتبط با این خدمات عبارت است از:

  • ارزیابی نظام مدیریت پروژه و متدولوژی انجام آن در ساختار اجرایی پیمانکاران
  • ارزیابی توانایی‌های مرتبط با سیستم‌های فناوری اطلاعات مدیریت پروژه شامل پرتال‌ها و نرم افزارهای مدیریت پروژه
  • بررسی توانایی‌ها و مهارت‌ها و دانش فنی مدیران پروژه
با استفاده از مرحله پیش ارزیابی نظام مدیریت پروژه، شما قادر خواهید بود قبل از انتخاب نهایی پیمانکاران و دستگاه‌های مجری پروژه از توانمندی مدیریت پروژه آنان اطمینان حاصل نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir