داشتن برنامه های مصوب و جامع ارزیابی، ارتقاء و بهبود شاخص ها و ویژگی های فردی افراد مرتبط با مدیریت پروژه، نحوه ارتقاء، نظام حقوق و مزایا، برنامه های آموزشی مورد نیاز، دستورالعمل و راهنماهای ارتقاء شغلی، رنکینگ و امتیازدهی افراد متخصص مدیریت پروژه، مدیریت استخر منابع انسانی مدیریت پروژه و … از جمله مواردی است که می توان تحت عنوان مسیرهای رشد شغلی مدیریت پروژه در نظر گرفته شود.