بازخورد وضعیت پروژه در موفقیت نهایی آن نقش بسیار مهمی را بر عهده دارد. بازخوردهای منظم ( در بازه زمانی مشخص) و هدفمند مدیران پروژه را قادر می سازد مشکلات پروژه ها را بسیار سریعتر شناسایی نموده و به راحتی پروژه را بر روی مسیر ایده آل خود بازگرداند. دانش مدیریت ارزش کسب شده (Earned Value Management ) به عنوان مهم ترین ابزار موثردر اندازه گیری عملکرد و بازخورد در مدیریت پروژه شناخته می شود.

درصورت داشتن نظام جامع مدیریت ارزش کسب شده پروژه ها، سازمان قادر خواهد بود:

  •  مشکلات واقعی پروژه ها و منابع آنها را شناسایی نماید
  • جنس مشکلات پروژه ها و میزان تاثیر آنها را به خوبی شناسایی نماید
  • تمامی اقدمات مورد نیاز به منظور بازگرداندن پروژه ها به وضعیت جاری خود را مشخص نماید

در صورت داشتن سوال فرم ذیل را تکمیل فرمایید