هیچ سازمانی تمامی منابع لازم را برای برطرف نمودن تمامی نیازهای خود در دسترس ندارد. فرآیندهای مدیریت سبد پروژه راهی به منظور انتخاب، اولویت بندی، شروع و مدیریت تمامی فعالیت های سازمان ارائه می نماید. این موارد شامل کلیه کارهایی که به اتمام رسیده، فعالیت های در حال اجرا و کارهایی که برای اجرایی شدن به تصویب رسیده اند می شود. آندسته از مدیرانی که نمی توانند بودجه در اختیار خود را به درستی تخصیص دهند و با منابع انسانی محدود نیز دسته و پنچه نرم می کنند، خود را در معرض فشار شدیدی می بینند. مدیریت سبد پروژه به سازمان این امکان را می دهد که به تمامی سوالات مربوط به مبانی اولیه و ارزش کارهای انجام شده پاسخ درستی ارائه شود.

لذا در  خصوص استقرار نظام مدیریت سبد پروژه خدمات ذیل ارائه می گردد:

  • سمینار یک روزه ای در خصوص آشنایی با فرآیندهای مدیریت سبد پروژه و شناسایی تصمیمات کلیدی که سازمان به آن نیازمند است
  • جلسات کاربردی مورد نیاز که در طی آن مدل مناسب سبد پروژه سازمان بر اساسبیشترین تطبیق با نیازهای سازمان ایجاد شود
  • طراحی فرآیندهای کسب و کار کامل و منطبق بر نیاز سازمان که تمامی فعالیت لازم را در سبدهای پروژه جایگزین نماید
  • ارائه چارچوبی که در آن روش مدیریت سبد پروژه و فعالیت های آن مشخص شود

در صورت داشتن سوال فرم ذیل را تکمیل فرمایید