مدیریت پروژه ها و تیمهای مجازی اساساً با پروژه های معمول هر سازمان متفاوت می باشد. تنها افرادی می توانند ویژگی های این پروژه ها را به خوبی مدیریت نمایند که این گونه پروژه ها را از طریق تکنولوژی مدیریت نموده و نه با تکنولوژی. با استفاده از تجریبات موجود در مدیریت مجازی پروژه ها، ثابت شده است که عناصر هماهنگی، ارتباط و کنترل در این نوع پروژه ها کاملاً متفاوت می باشد.

برخی از اجزاء مرتبط با شرح خدمات فوق به شرح ذیل می باشد:

  • تدوین شاخص ها و ویژگی های پروژه های مجازی سازمان و ارزیابی سطح توانایی زیرساختهای تکنولوژی موجود
  • شناسایی ویژگی های جاری و عوامل مرتبط با هماهنگی پروژه ها، نظام جاری مدیریت ارتباطات ونحوه کنترل پروژه ها
  • تدوین شاخص ها، معیارها و گامهای متدولوژی مدیریت پروژه های مجازی

در صورت داشتن سوال فرم ذیل را تکمیل فرمایید