در طی سال‌های اخیر، دانش و حرفه مدیریت پروژه از حرفه‌ای موقتی و کمکی در سازمان‌ها به یک حرفه کاملاً مجزا به مانند سایر مشاغل دیگر تبدیل شده است. آن دسته از سازمان‌هایی که در گذشته به حرفه مدیریت پروژه به عنوان عاملی صرفاً در جهت بهبود وضعیت پروژه‌های خود نگاه می‌کردند و بودن آن را بهتر از نبودن آن تشخیص می‌دادند، امروزه مدیریت پروژه را به عنوان امری ضروری و راهی بسیار مهم و بلندمدت برای نجات سازمان و بقاء آن می‌دانند. امروزه سطح بالای کیفی نظام و سیستم مدیریت پروژه جزئی از مزایای رقابتی و شایستگی‌های استراتژیک هر سازمان تلقی شده و به آنهاکمک می‌کند تا توان رقابت‌پذیری خود را در آینده بازار کسب و کار تعالی بخشند.
هدف از این طرح، رشد، توسعه و بهبود نظام جامع مدیریت پروژه، طراحی ساختار، استقرار و نظارتکیفی بر شکل‌گیری و بلوغ نظام مدیریت پروژه می‌باشد که در فازهای ذیل انجام خواهد گرفت:
• نیازسنجی طرح و ارزیابی وضعیت جاری نظام جامع مدیریت پروژه، تدوین چشم‌انداز مطلوب نظام جامع مدیریت پروژه، طراحی مدل تعالی وابسته به آن و تحلیل شکاف بین وضعیت جاری و چشم‌انداز مطلوب توسعه نظام مدیریت پروژه
• طراحی ساختار نهایی و برنامه‌های عملیاتی نظام جامع مدیریت پروژه، آماده‌سازی بسته متدولوژیمناسب جهت مدیریت پروژه‌های سازمان به همراه کلیه فرآیندها، رویه‌ها، فرم‌ها و الگوهای مورد نیاز و تدوین برنامه‌های آموزشی مورد نیاز
• پیاده‌سازی، استقرار نظام جامع مدیریت پروژه، نظارت بر روند پیاده‌سازی و بازبینی متدولوژی ارائهشده، شروع تعدادی از پروژه‌های موجود به صورت پایلوت، ارائه برنامه‌های آموزشی و سرویس‌های مدیریت پروژه

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir