بسیاری از فعالیت‌هایی که معمولاً در سازمان انجام می‌گیرد، می‌تواند در قالب پروژه تعریف شده و شکل گیرد. توانایی در جهت تعریف صحیح پروژه و به مراتب مدیریت موفق پروژه می‌تواند به مزایای استراتژیک هر سازمان تبدیل گردد. مدیریت پروژه هرگز به عنوان مقوله‌ای آسان مورد توجه قرار نگرفته و توانایی‌ها و مهارت‌های مدیریت پروژه به صورت طبیعی در همه افراد وجود ندارد. خوشبختانه این مهارت‌ها و توانایی‌ها قابل یادگیری و ارتقاء می‌باشد. یادگیری و بکاربردن مفاهیم و ویژگی‌هایی که در این دوره ارائه می‌گردد می‌تواند به مراتب موفقیت مدیران پروژه را تضمین نماید.
مفاهیم ارائه شده در این کلاس بر اساس متدولوژی مدیریت پروژه شرکت TenStep ایجاد شده و بر اساس مراحل ایجاد و چرخه حیات پروژه ارائه می‌گردد. متدولوژی‌های پایه مدیریت پروژه شرکت TenStep تمامی حیطه‌های نه گانه استاندارد PMBOK را به طور کامل پوشش می‌دهد.
پیش نیازهای دوره
 • این دوره مستلزم گذراندن پیش نیاز خاصی نمی‌باشد.
اهداف آموزشی
در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌بایست قادر باشند:
 • مفاهیم کلی و چهارچوب مدل استاندارد PMBOK را فرا گیرند
 • فعالیت‌های لازم جهت برنامه‌ریزی پروژه را فرا گیرند
 • فعالیت‌های مرحله اجرا را در پروژه به خوبی پیاده‌سازی نمایند
 • با استفاده از تکنیک‌های کنترل، پروژه را در مرحله نظارت به خوبی کنترل نمایند
 • در مرحله اختتام پروژه، تمامی فرآیندها و تکنیک‌های رایج را به خوبی پیاده‌سازی نمایند
چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت کنند
 • مدیران پروژه و اعضای تیم پروژه
 • مدیران ارشد سازمان و معاونت‌های طرح و برنامه
 • کارفرمایان، مشتریان و تمامی ذینفعانی که در طول اجرای پروژه مشارکت می‌نمایند
خلاصه ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره
 • چهارچوب و کلیات دانش مدیریت پروژه
 • نحوه برنامه‌ریزی پروژه
 • نحوه پیاده‌سازی فعالیت‌های مرتبط با مرحله اجرا
 • چگونگی کنترل پروژه
 • اتمام پروژه و فعالیت‌های اختتامی
دوره فوق شامل تمرین‌ها و مطالعه‌های موردی است که در طول اجرای دوره متناسباً ارائه می‌گردد.

مدت برگزاری دوره

 • ۴۰ ساعت (۴۰PDU)