در این کارگاه ۲۰ چالش و مشکل بین المللی ارائه شده است و شرکت کنندگان در قالب گروه های کوچک، یک مسئله و مطالعه موردی را انتخاب کرده و راهکار آن را تبدیل به پروژه می نمایند. شرکت کنندگان در مدت زمان چهل ساعت پروژه مورد نظر را تعریف کرده و کلیه مراحل آغازین و برنامه ریزی را با استفاده از فرمت ها و الگوهای ارائه شده مطابق با استانداردهای جهانی مدیریت پروژه تولید می نمایند. این کارگاه مهارتی، دانش تئوری مدیریت پروژه را به مفاهیم عملی و کاربردی تبدیل می نماید.