در روش های مدیریت پروژه چابک، تیم های کاری معمولا کوچکتر بوده و نوع و روش مدیریت آنها در مقایسه با سبک های کلاسیک مدیریت پروژه متفاوت می باشد. این دوره به مدیران پروژه کمک می کند با روند تیم سازی و شکل دهی تیم های کاری چابک و نحوه مدیریت عملکرد آنها آشنا شوند.