یکی از مسائل و مشکلات اساسی سازمان‌ها چگونگی و نحوه تغییر در روش کسب و کار آنها است. اجرای تغییرات اساسی و بنیادین به مراتب فراتر از صدور فرمان‌ها و دستورهایی است که از مدیریت ارشد سازمان صادر شده و توقع اجرای آنها از ساختار اجرایی سازمان می‌رود. مدیران سازمان می‌بایست سازمان خود را از طریق فرآیند مدیریت تغییرات هدایت نمایند. تغییر به مراتب سخت و پیچیده است و برای تعدادی از افراد عملاً غیرممکن جلوه می‌نماید. ولی با تمام مسائل فوق سازمان جهت حفظ و بقاء خود نیازمند تغییرات می‌باشد. مدیریت تغییرات سازمان (OCM)، فرآیندی است که اجرایی تغییرات عمده را در سازمان به مراتب تسهیل می‌نماید. این دوره چالش‌های موجود در روند تغییرات سازمان را با دیدگاه تغییر در روش مدیریت پروژه‌ها شناسایی نموده و شما را در جهت ایجاد چنین فرآیندهای منظمی یاری می‌نماید.

پیش نیازهای دوره

 • این دوره مستلزم گذراندن پیش نیاز خاصی نیست.

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌بایست قادر باشند:

 • با مشکلات موجود در روند تغییر سازمان و نقش و اهمیت جایگاه فرآیند مدیریت تغییرات آشنا گردند.
 • ویژگی‌ها و مشخصات فرآیندهای موثر مدیریت تغییرات را تعریف نمایند.
 • موانع موجود در تغییر سازمان را شناسایی نمایند.
 • قادر به تدوین برنامه جامع مدیریت تغییرات شوند.
 • کلیه ریسک‌های مرتبط با تغییرات را شناسایی نموده و برنامه‌های واکنش به آنها را تدوین نمایند.

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند

 • تمامی مدیران سازمان در سطوح مختلف
 • آن دسته از مدیران پروژه و سرپرست‌های تیم‌های کاری پروژه که در پروژه‌های تغییرات مشارکت می‌نمایند.

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره

 • اصول و مبانی اساسی مدیریت تغییرات
 • فرآیندهای مدیریت تغییرات
 • موانع عمومی موجود در روند تغییرات
 • نحوه انطابق با تغییرات مورد نیاز
 • نحوه تعامل با مفاهیمی چون عدم قطعیت، حرکت به سمت جلو
دوره فوق شامل تمرین‌ها و مطالعه‌های موردی است که در طول اجرای دوره متناسباً ارائه می‌گردد.
مدت برگزاری دوره
 • ۱۲ ساعت (۱۲PDU)