مدیریت صحیح ریسک های پروژه یکی از اصلی ترین وظایف مدیران پروژه می باشد. درصورت عدم آشنایی مدیران پروژه با اصول و مبانی مدیریت ریسک و عدم بکارگیری آن در پروژه های تحت امر، صرفاً نقش و مسئولیت آنها در پروژه مدیریت مسئله و مشکلات جاری و روزانه خواهد بود که این امر پروژه را باچالش های جدی مواجه خواهد کرد. در این دوره به مفاهیم کلیدی مدیریت ریسک های پروژه و تکنیک های وابسته به آن اشاره خواهد شد.