بسیاری از سازمانها بر این باورند که نظام مدیریت پروژه سازمانی آنها از وضع مطلوب و شرایطی ایده آل برخوردار است. اما در صورت بازبینی و ممیزی دقیق تر مشخص می شود که این نظام فاقد فرآیندهای استاندارد و مطلوب بوده و در کل برنامه جامعی به منظور بهبود وضعیت نظام مدیریت پروژه موجود نمی باشد.

در شرکت TenStep ایران، بهبود توانایی های جامع مدیریت پروژه سازمان در سه حوزه انجام می­شود:

  1. بهبود و توسعه توانایی های افراد درگیر در فرآیندهای مدیریت پروژه، شامل بهبود در زمینه دانش، مهارت و ویژگی­های فردی کارشناسان، مدیران پروژه و مدیران طرح و مدیران سبد پروژه
  2. بهبود فرآیندها و متدولوژی­ها مدیریت پروژه، طرح و سبد پروژه و ابزارهای مرتبط با سیستم جامع اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)
  3. بهبود ساختار سازمان، شامل بهبود در فرهنگ سازمانی، ساختار سازمان، برطرف کردن موانع و مشکلات مدیریتی، حیطه اختیارات مدیران پروژه و …

در صورت داشتن سوال فرم ذیل را تکمیل فرمایید