امروزه سازمانهایی که در محیط رقابتی ایجاد شده نیازمند استاندارد شدن هرچه بیشتر در ساختار کسب و کار خود هستند ،به دنبال ابزارهایی جهت رسیدن هر چه بهتر به اهداف و استراتژی های سازمانی می باشند. اما در این میان بسیاری از سازمانها به دلیل ساختار پروژه محور بودن آنها و اهمیت فرآیندهای مدیریت پروژه به منظور تکمیل هرچه سریعتر محصولات و پروژه های داخلی خود بر این باورند که فرآیندهای مدیریت پروژه به عنوان ستون فقرات فرآیندهای سازمان می باشد . در سطوح بالای معماری سازمانی زمانی که در سطح استراتژیک کلیات برنامه های راهبردی سازمان تبیین می گردد، برنامه استراتژیک مدیریت پروژه نیز ایجاد شده و در تمامی سطوح پایانی کلیه ماموریت ها، برنامه های اجرایی و عملیاتی بهبود نظام مدیریت پروژه ارائه خواهد گردید.

لذا در این خدمات ضمن طراحی ساختار معماری سازمانی در سطوح فرآیندها، کاربردها، داده ها و سیستم های فناوری اطلاعات تمرکز ویژه ی بر ایجاد فرآیندها و رویه های مناسب مدیریت پروژه در نظر گرفته خواهد شد.

در صورت داشتن سوال فرم ذیل را تکمیل فرمایید