شاخص های عملکردی طرح ها و پروژه ها در حال حاضر بسیار فراتر از شاخص های سنتی زمان و هزینه بوده و مفهوم تولید ارزش به عنوان مهمترین شاخص عملکردی پروژه ها شناخته می شود. مخاطبین این دوره با تغییرات بنیادین در مفهوم موفقیت در مدیریت پروژه ها آشنا خواهند شد.